• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Kapasite Raporu İşlemleri
KAPASİTE RAPORU NEDİR?
Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı: 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler: Yatırım Teşvik BelgesiDahilde İşleme İzin Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında, Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde, İhalelerde, Kredi teminlerinde, Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında.

Kapasite Raporlarının İncelenmesi ve Onaylanması: 
Kapasite raporları TOBB tarafından incelenerek onaylanmaktadır.Ülkemiz sanayi hakkında bilgi üretilebilecek yegâne veritabanı konumunda olan Sanayi veritabanının kaynağı Kapasite Raporlarıdır. Birliğimiz uzmanlarınca incelenip onaylanan kapasite raporlarında gerçekleştirilen en önemli değişiklik, kapasite raporlarında yer alan “Ürünlerin”, “Ana Üretim Makinelerinin” ve “Ana Hammaddelerinin” kodlanması işlemidir.

Kapasite Raporu İçin Firmalardan İstenilecek Belgeler:

01-Kapasite Raporu Talep Dilekçesi - Taahhütmane
02-Firma mal sahibi ise işyerinin tapusu, değilse ıslak imzalı kira sözleşmesi.(Ekinde Tarafların İmza Sirküleri)
03-İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair bildirgeler, işyeri SGK numarası.
04-Resmi defter kayıtlarından sermaye kıymetlerin değerleri.
05-Makine ve tesisatın, ilgili firmanın defter kayıtları (muavin, demirbaş, vs.) veya faturaları
06-Kiralık olan makine ve tesislerle ilgili ıslak imzalı kaşeli bina ve makine kira kontratı. (Ekinde Tarafların İmza sirküleri)
07-İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve tesisat listesi.
Varsa Firma Beyanı ile
08-Elektrik abone numaraları.
09-ISO 14000 belgesi, kalite belgeleri, vb.
10-Deşarj İzni.
11-Emisyon İzni.

Kapasite Raporunun Geçerlilik Süresi:
Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebi bulunulmaması veya odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki ( 2 ) yıl geçerlidir. Odalarca yapılan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan bir ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.Raporda yer alan makinalar kiralık ( leasing dahil ) ve kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.Makina kira sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıl az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.
Kapasite Raporu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kapasite başvurunda bulunmak için Devrek Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olmak zorunludur.İşyeri adres değişikliklerini bildirmeyen üyelerimizin kapasite raporu mücacaatları kabul edilmeyecektir.Kapasite Raporu başvurusu, 1 nüsha " Kapasite Raporu Talep Dilekçesi ve Taahhütname "   doldurularak ,istenen belgelerle odamıza müracaat edilir.Kapasite Raporun ücrete tabi olup maliyeti konusunda 0-372-556 -3991 nolu telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz!

Kapasite Raporu Hazırlama Süreci: ( 5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği , Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usul ve Esasları ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre odalarca düzenlenmektedir.)

Firma Kapasite Talep Dilekçesi ,Taahhütname ve istenilen evraklar hazırlanarak odamıza teslim eder. Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir.Odamız tarafından görevlendirillen eksper mühendisle daha önceden belirlenen tarihte firma işyeri imalat adresinde inceleme yapılır.Eksper mühendis kapasite kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder. Tanzim edilen rapor Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi ( SKROS ) üzerinden  TOBB 'ne onay için gönderilir. TOBB tarafından onaylanan kapasite raporu  onay hanesi ve tüm sayfalar ıslak mühürle damgalanır, eksper raportör ve oda yetkilisi/yetkilileri tarafında imzalanarak odada saklanır. Firmalara "Aslı Gibidir" kaşeli onaylanmış suret verilir. Suret verilirken tüm sayfalar mühürlenir.  

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

  • Süre bitimi,
  • Adresi değişikliği,
  • Kapasite verilerindeki değişiklikler.
     

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Devrek Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti),
Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
Geçerlilik süresinin dolması.

KAPASİTE RAPORU MALİYET TABLOSU ( 2021 )

Oda Kapasite Ücreti

1-9 işci arası    :      500,00.-TL
10-49 işçi arası :     
720,00.-TL
50-99 işçi arası:      830,00.-TL

100 üzeri          :1.100,00.-TL

Başvuru esnasında oda veznesine yatırılacaktır.

TOBB Onay Ücreti

575,00.-TL

Türkiye İş Bankası Akay Şubesi - IBAN No: TR 1000 0640 0000 1420 1078 5529

Akbank Bakanlıklar Şubesi - IBAN No: TR 3500 0460 0153 8880 0006 9072

Halk Bankası Kızılay Şubesi – IBAN No: TR 5400 0120 0941 2000 1600 0038

Ziraat Bankası Akay Şubesi - IBAN No: TR 0200 0100 0760 0599 4350 5032 

Vakıflar Bankası Merkez Şube (Ankara) - IBAN No: TR 2100 0150 0158 0072 9358 6413

Eksper Ücreti -Brüt
 ( Bir kişi için ) 

350,00-TL

Başvuru esnasında odamız veznesine yatırılacaktır.